Η εταιρεία “ΚΑΚΑΡΗ Α.Ε” ασχολείται συμπληρωματικά και με εξειδικευμένες εφαρμογές σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία που απαιτούν επισκευή και αποκατάσταση.

Αρχικά και πάντα σ´όλες αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται Έλεγχος της Στατικής Επάρκειας του υφιστάμενου κτιρίου και ανάλογα με το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε Επισκευές και Αποκατάστασή τους. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα αντισεισμικής αναβάθμισης, όπως επίσης και μετρήσεις/έλεγχοι του μπετόν, καθώς και τεχνικές στεγάνωσης.

Οι Μετρήσεις του μπετόν έχουν με τη σειρά τους ένα αρκετά μεγάλο εύρος:
– Υπερηχοσκοπήσεις (Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη & έρευνα ομοιογένειας υλικού)
– Ανίχνευση ράβδων σιδηροπλισμού μπετόν
– Ανίχνευση ρωγμών σε φέροντα στοιχεία μπετόν
– Μετρήσεις των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος σε δομικά στοιχεία που έχουν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες πυρκαγιάς.
– Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος
– Μέτρηση επιφανειακής σκληρότητας σκυροδέματος και κονιαμάτων
– Μέθοδος: Αναπήδηδη κρουσιμέτρου, Σφύρα Schmidt
– Εξόλκευση ήλιου

Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για τις εκάστοτε επισκευές/αποκαταστάσεις είναι:
Α) Εφαρμογές Εκτοξευμένου Σκυροδέματος (Gunite-Shotcrete)
B) Ενέσεις: Τσιμεντενέσεις, Ρητινενέσεις
Γ) Ελάσματα: Χαλυβοελάσματα, Ανθρακοελάσματα, Εφαρμογές Αδιατάρακτης Κοπής.

Αναλαμβάνουμε επίσης και τη κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων.