Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική καθορίζει τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σχέση των προσωπικών σας δεδομένων με την ΚΑΚΑΡΗ ΑΕ. Η παρούσα ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία και κάθε συναφή υπηρεσία.

Ενδέχεται στο μέλλον να αναπτύξουμε νέες εμπορικές δραστηριότητες, οπότε εφόσον αυτές απαιτούν αλλαγή στους όρους της παρούσας Πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως σχετικά με αυτές τις αλλαγές. Διαφορετικά, θεωρείται ότι και οι νέες δραστηριότητές μας διέπονται από την παρούσα πολιτική.


 1. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας

ΚΑΚΑΡΗ Α.Ε.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων
 • +30 22940 66058
 • info@kakari.gr
 • Λ. Μαραθώνος 68, Μαραθώνας, 19007, Αττική
 • Websites: www.ikakaris.gr  
 1. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εσάς κατά την υποβολή αιτήματος προσφοράς για παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.kakari.gr.

Ενδέχεται, ωστόσο, να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς και από τρίτους, όπως δημόσιες υπηρεσίες, επαγγελματίες συναφών αντικειμένων με αυτό της Εταιρείας, προκειμένου να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

 1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ονοματεπώνυμο πατρός
 • Ονοματεπώνυμο μητρός
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Διεύθυνση εργασίας
 • Στοιχεία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου και αντίγραφα αυτών
 • Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό τηλέφωνο, κινητό, e-mail)
 • Αντίγραφα συμβολαίων ακινήτων
 • Τοπογραφικά διαγράμματα με αναφορά στοιχείων ονόματος και διεύθυνσης
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες με αναφορά στοιχείων ονόματος και διεύθυνσης

 1. Οι σκοποί που χρησιμοποιούμε τα παραπάνω δεδομένα είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η συμμόρφωση με όσα επιβάλλει η νομοθεσία που διέπει τη δραστηριότητά μας και η εν γένει εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τους σκοπούς των υπηρεσιών.


 1. Η Εταιρεία δικαιούται και δύναται να χρησιμοποιεί τα συνταχθέντα υπ’ αυτή και τους συνεργάτες της αρχιτεκτονικά και λοιπά σχέδια, διαγράμματα και μελέτες τόσο για λόγους αρχείου, μελέτης, όσο και για το σκοπό προώθησης των εμπορικών της δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας κάθε πρόνοια ώστε τα τυχόν επ’ αυτών προσωπικά δεδομένα να μην κοινοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους.


 1. Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών σε:
 • (α) δημόσιες υπηρεσίες και αρχές
 • (β) φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • (γ) ενδιαφερόμενους αντισυμβαλλόμενους για την κατάρτιση συμβάσεων που αφορούν σε ακίνητα
 • (δ) συνεργάτες της Εταιρείας με σκοπό τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας που έχει αναθέσει το υποκείμενο των δικαιωμάτων ή κατόπιν εντολής του για υποβολή προσφοράς σχετικά με αυτές

 1. Τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται, ούτε πωλούνται σε τρίτους, δεν πραγματοποιείται δε καμία μεταβίβαση αυτών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕΑ.

 1. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων, για όσο επιβάλλεται από την σχετική νομοθεσία, καθώς και για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της.


 1. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
 • Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση αν οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή μη επικαιροποιημένες You may request rectification if your personal information is inaccurate, incomplete or out of date (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. αν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας για άμεση διαφημιστική προώθηση και δεν υπάρχει άλλη έννομη σχέση μεταξύ μας (δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη)
 • Μπορείτε να εγείρετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις π.χ. χρήση των δεδομένων σας για στοχευμένη διαφήμιση (δικαίωμα αντιρρήσεων στην επεξεργασία).
 • Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις π.χ. αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή (δικαίωμα περιορισμού).
 • Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που μας παρείχατε εσείς σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις π.χ. υπάρχει σύμβαση μεταξύ μας (δικαίωμα φορητότητας) ή να προωθήσουμε αυτά σε τρίτο που θα μας υποδείξετε.

 1. Εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην χορήγηση συγκατάθεσης από εσάς, τότε μπορείτε ανά πάση στιγμή να ανακαλέσετε αυτή είτε με τον ίδιο τρόπο που χορηγήθηκε αρχικά από εσάς, είτε με αποστολή μηνύματος στο e-mail: info@kakari.gr. Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, και εφόσον δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ούτε νόμιμη υποχρέωση διατήρησης αντιγράφου αυτών, θα προβούμε άμεσα σε διακοπή κάθε μορφής επεξεργασίας αυτών.

 1. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην εθνική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός 2016/679 ή/και η εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


 1. Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά στην Εταιρεία προς το σκοπό εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία που διέπει τη δραστηριότητά της. Σε περίπτωση μη χορήγησης αυτών, η Εταιρεία δεν δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ως εκ τούτου δικαιούται να αρνηθεί τη σύναψη σύμβασης με εσάς.


 1. Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (profiling), δηλαδή σε επεξεργασία που με μηχανικό τρόπο επιδιώκει να προσδιορίσει στοιχεία για εσάς ή/και να αξιολογήσει εσάς με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να μεταβάλλεται ανά διαστήματα. Όταν προβαίνουμε σε σημαντικές αλλαγές, θα φροντίζουμε για την άμεση ενημέρωσή σας με κάθε πρόσφορο τρόπο.